Kontakt

O nas

 

STRUKTURA
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut (CEGI) przy UWM w Olsztynie jest licencjonowanym Centrum Goethe-Institut w Monachium; podlega, więc bezpośrednio Centrali w Monachium:
www.goethe.de
Instytut Goethego w Warszawie pełni funkcje doradczo – koordynujące wszystkich Centrów Egzaminacyjnych w Polsce:
www.goethe.de/warschau
Z ramienia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego nadzór nad działalnością CEGI sprawuje Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM. 
Kierownictwo CEGI – to pracownicy filologii germańskiej UWM w Olsztynie: dr Alina Kuzborska (VP) oraz dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM (SVP)
HISTORIA powstania Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie sięga roku 1998, kiedy to kierownictwo Katedry Filologii Germańskiej ówczesnej WSP w Olsztynie nawiązało współpracę z Instytutem Goethego w Warszawie. Kilku przeszkolonych w Instytucie Goethego pracowników uzyskało kwalifikacje egzaminatorów. W 1999 roku po raz pierwszy zorganizowano i przeprowadzono w Olsztynie egzaminy certyfikatowe ZD i ZMP.
W okresie początkowym – do czerwca 2002 roku egzaminy były przeprowadzane pod nadzorem Goethe-Institut w Warszawie. Sukcesem jest z pewnością fakt, że po 3-letniej owocnej współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie Centrala Goethe-Institut w Monachium przyznała niektórym pracownikom Katedry Filologii Germańskiej UWM w Olsztynie licencję na samodzielne przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych: ZD, ZMP, ZOP.
Z dniem 23 kwietnia 2002 roku Uchwałą Senatu UWM nr 138 zostało powołane Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na zasadzie jednostki ogólnouczelnianej.
Pierwsze egzaminy (ZD, ZMP oraz ZOP) samodzielnego licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie odbyły się w lutym 2003 roku. Od stycznia 2006 roku rozszerzyliśmy ofertę licencjonowanych egzaminów i przedłużyliśmy istniejące już licencje (FD1 i Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch, SD 1 i Goethe Zertifikat A2, ZD, ZMP oraz ZOP). Od września 2007 roku na miejsce egzaminu ZMP Goethe-Institut wprowadził nowe egzaminy pt. Goethe-Zertifikat B2 oraz Goethe-Zertifikat C1. CEGI przy UWM w Olsztynie złożyło wniosek na uzyskanie licencji na powyższe egzaminy. Od stycznia 2008 kandydaci będą mogli zdawać u nas również nowe egzaminy. W taki sposób CEGI przy UWM w Olsztynie posiada pełną ofertę egzaminów certyfikatowych Goethe-Institut na wszystkich poziomach: od A1 do C2.
Od października 2007 CEGI przy UWM w Olsztynie oferuje również kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów Goethe-Instytut oraz kursy specjalistyczne języka niemieckiego (konwersacji i gramatyki).
GEOGRAFIA odgrywa tu istotną rolę: Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut przy UWM w Olsztynie wypełniło pewnego rodzaju lukę geograficzną na mapie Polski, ponieważ jest jedynym Centrum w Województwie Warmińsko-Mazurskim, a nawet w Polsce Północno-Wschodniej. Dotychczas kandydaci z naszego województwa pielgrzymowali w celu zdobycia certyfikatów do Gdańska bądź Warszawy. Obecnie mogą zaoszczędzić czas i pieniądze potrzebne na dojazd do tych miast, wybierając sobie dogodny termin (w lutym, czerwcu lub we wrześniu) w CEGI w Olsztynie.
ZNACZENIE I MOŻLIWOŚCI praktycznego zastosowania certyfikatów językowych rosną z roku na rok. Znajomość języków obcych w Zjednoczonej Europie umożliwi w przyszłości nie tylko młodzieży szkolnej i akademickiej, ale też innym grupom społecznym swobodę komunikacji i wymiany. Obecnie egzaminy certyfikatowe Instytutu Goethego posiadają szerokie zastosowanie praktyczne. Są to egzaminy państwowe z języka niemieckiego, a więc dokumenty poświadczające znajomość tego języka; świadectwa te są uznawane na całym świecie
Zależnie od potrzeb mogą służyć różnym celom, dla przykładu mogą być potrzebne osobom: